bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podstawa prawna

PRAWO KRAJOWE
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity z dnia 11.04.2012 roku (Dz.U. z 2012 r., poz. 391).
Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 630).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., pzo.676).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz.645).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnai 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz.1052).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122)

PRAWO LOKALNE
Uchwała Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.07.2012 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z o.o. obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.
Uchwała Nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z 11.07.2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwała Nr LII/699/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.07.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Uchwała Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Uchwała Nr LXIII/918/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr LXIII/919/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
Uchwała Nr LXIX/996/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Uchwała Nr LXIX/997/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała NR LXIX/998/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r.w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Uchwała Nr LXIX/999/13Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
UCHWAŁA NR LXXI/1044/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Kraków na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
UCHWAŁA NR LXXI/1045/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
UCHWAŁA NR LXXI/1047/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
UCHWAŁA NR LXXII/1058/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/998/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
UCHWAŁA NR LXXXVII/1296/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
UCHWAŁA NR LXXXVIII/1313/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.Opublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 06.03.2014
Podpisał: Ewa Pióro
Dokument z dnia: 06.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 605