bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie nowego przetargu

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. informuje, iż środkiem komunikacji elektronicznej w rozumieniu § 3 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1320 ze zm.) jest Platforma Logintrade [Pzp24] dostępna pod link https://mpo-krakow.logintrade.net.

Informacje dla wykonawców dotyczących ww. Platformy:

Kraków dn. 19. 11. 2018 r.

Informacja dla potencjalnych wykonawców MPO Sp. z o. o. w Krakowie

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. informuje, iż w okresie od dnia 19. 11. 2018 r. do 23. 11. 2018 r. udostępnia pod linkiem “https://mpo-krakow.test.logintrade.net.” [login: demo, hasło: demko1243] testową Platformę Logintrade [Pzp24].

2. Podmioty, które są potencjalnymi wykonawcami Spółki, mogą testować ww. platformę (tj. składać z jej wykorzystaniemtestowe (próbne) zapytania / oferty / przesyłać dokumnety / wycofywać oferty / itp.).

3. Wszystkie czynności podejmowane przez potencjalnych wykonawców, w zakresie czynności o których mowa w pkt. 1 i 2, nie będą traktowane przez Spółkę jako podejmowanie przez wykonawcę czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

4. Na testowej Platformie Logintrade [Pzp24] zostały zamieszczone cztery testowe postępowania w odniesieniu do których potencjalni wykonawcy mogą wykonywać czynności wskazane w pkt.2.

5. Dla potrzeb prowadzonych testów Spółka wyznaczyła terminy składania ofert na dzień:

· 20. 11. 2018 r.

· 21. 11. 2018 r.

· 22. 11. 2018 r.

· 23. 11. 2018 r.

6. Po dacie 23. 11. 2018 r. wszystkie pliki i dane zamieszczone przez potencjalnych wykonawców na ww. platformie zostaną skasowane.

Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony

Dostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo – formaldehydową w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej, emisji pyłu i ilości odcieków podczas eksploatacji składowiska

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych betonowych koszy ulicznych wraz z wkładami oraz 300 sztuk dodatkowych wkładów do koszy betonowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Mechaniczne oczyszczanie drugiego rejonu Miasta Krakowa

Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony

Wykonanie i dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ze szkła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z Uchwałą Nr CIII/1587/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 roku z podziałem na 3 zadania

Ubezpieczenie nowej sortowni i hali magazynowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz osiedlowych na terenie miasta Krakowa

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej i rękawic dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki liści dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego czterech sztuk używanych samochodów ciężarowych bez zabudowy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą oraz wymianą części zamiennych bloku energetycznego Nr 1 (silnik TBG 616 V 08) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 500 szt. fabrycznie nowych koszy ulicznych wykonanych z polimerobetonu (betonu żywicznego) wraz z wkładami dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) dwóch kontenerowych modułów kompostujących dla potrzeb kontenerowej kompostowni odpadów Barycz w Krakowie

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 100 sztuk fabrycznie nowych żeliwnych koszy ulicznych z obręczą na worek dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Najem czterech samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem, do wykonywania usług w 4 zadaniach

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 200 szt. fabrycznie nowych betonowych koszy ulicznych wraz z wkładami dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego MPO Sp. z o.o., Stacji Paliw MPO
Sp. z o.o. oraz Stacji Obsługi klientów zewnętrznych

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazy płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych pieszych i torowisk w tunelu szybkiego tramwaju

Utrzymanie czystości pomników, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych, ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa

Odbieranie i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazy płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup w roku 2015 dla potrzeb eksploatacji składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie 8 000 ton kruszywa hutniczego

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) dwóch kontenerowych modułów kompostujących dla potrzeb kontenerowej kompostowni odpadów Barycz w Krakowie

Najem czterech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z Uchwałą Nr CIII/1587/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 roku z podziałem na 4 zadania

Zakup wraz z dostawą jednej sztuki fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej elewatorowej, holowanej przez ciężarówkę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ze szkła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Prowadzenie w roku 2015 przeglądów okresowych i konserwacji bloków energetycznych (Nr 1, 2, 3 i 4) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, zainstalowanych na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie wraz z dostawą i wymianą części zużytych

Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania

Zakup wraz z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Czterokrotne koszenie traw na terenach zrekultywowanych składowiska odpadów komunalnych Barycz

Zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowego samochodu z urządzeniem hakowym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk używanych samochodów dostawczych do 3,5 t bez zabudowy
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Zakup i dostawę 4 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego wraz z dodatkowym osprzętem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) dwóch fabrycznie nowych zamiatarek dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Budowa zbiornika do magazynowania soli drogowej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie w systemie zaprojektuj i zbuduj

Wykonanie i dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów skrzyniowych z urządzeniami HDS i podwyższonymi burtami dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych z homologacją ciężarową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 10 sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczo – skrzyniowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup zestawu do konfekcjonowania odpadów komunalnych obejmującego prasę belującą wraz z owijarką do Beli

Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2400 sztuk fabrycznie nowych koszy ulicznych wykonanych z polimerobetonu (betonu żywicznego) wraz z wkładami, 300 sztuk dodatkowych wkładów do koszy oraz 200 sztuk wkładów stożkowych do koszy z polimerobetonu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Najem czterech samochodów ciężarowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w ramach pilotażowego programu odbioru odpadów zielonych z podziałem na 4 zadania

Wykonanie inwentaryzacji oraz oznakowania pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w sektorze IV Gminy Miejskiej Kraków

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostawę i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz
pianą mocznikowo – formaldehydową w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej, emisji pyłu i ilości odcieków podczas eksploatacji składowiska

Wykonanie i dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych kontenerów metalowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu dostawczo - osobowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Ubezpieczenie nowej sortowni i hali magazynowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Dostawa i wymiana części zamiennych w zakresie wynikającym z warunków przeglądu E5 bloku energetycznego Nr 2 (silnik TBG 616 V8) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2400 sztuk fabrycznie nowych koszy ulicznych wykonanych z polimerobetonu (betonu żywicznego) wraz z wkładami, 300 sztuk dodatkowych wkładów do koszy oraz 200 sztuk wkładów stożkowych do koszy z polimerobetonu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w ramach programu odbioru odpadów zielonych z podziałem na 2 zadania

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego jednej sztuki używanego samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t bez zabudowy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz osiedlowych na terenie miasta Krakowa

Dzierżawa trzech samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie inwentaryzacji oraz oznakowania pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w sektorze I i II Gminy Miejskiej Kraków

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1000 szt. fabrycznie nowych koszy ulicznych wykonanych z polimerobetonu (betonu żywicznego) wraz z wkładami dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostawa i wymiana części zamiennych w zakresie wynikającym z warunków przeglądu E5 bloku energetycznego Nr 3 (silnik TBG 616 V12) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 4 szt. fabrycznie nowych zamiatarek kompaktowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Najem sześciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem, do wykonywania usług dodatkowych zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/998/13 Rady Miasta Krakowa w 4 zadaniach

Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 sztuk fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki wraz z wymiennym osprzętem zimowym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostosowanie hali magazynowej sortowni dla potrzeb zaplecza socjalnego w Centrum Ekologicznym Barycz

Dostawa bonów towarowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Utrzymanie czystości pomników, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych, ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa

Zakup wraz z dostawą jednej sztuki fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej elewatorowej, holowanej przez ciężarówkę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Usuwanie padłych zwierząt z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz ich utylizacja

Zakup wraz z dostawą olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego M.P.O. Sp. z o.o., Stacji Paliw M.P.O. Sp. z o.o. oraz Stacji Obsługi Klientów Zewnętrznych

Dostosowanie budynku administracyjnego M.P.O. Sp. z o.o. do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wykonanie wraz z dostawą fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego 3 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie

Najem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z Uchwałą Nr CIII/1587/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 roku z podziałem na 4 zadania

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

Zakup w roku 2016 dla potrzeb eksploatacji składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie 8 000 ton kruszywa hutniczego

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej i rękawic dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie inwentaryzacji oraz oznakowania pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w sektorze V Gminy Miejskiej Kraków

Najem ośmiu samochodów ciężarowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup urządzenia do rozrywania worków wypełnionych odpadami zielonymi (trawa, liście)

Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1100 szt. fabrycznie nowych koszy ulicznych wykonanych z polimerobetonu (betonu żywicznego) wraz z wkładami dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Najem siedmiu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie instalacji odgazowania eksploatowanej części składowiska odpadów komunalnych

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) 15 szt. fabrycznie nowych samochodów dostawczo – skrzyniowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (sektor II) i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów wskazanych przez Zamawiającego, w okresie od 15. 02. 2016 r. do 31. 03. 2016 r.

Dostawę oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów

Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o. o. w Krakowie

Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Serwis na zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadową zwaną Umową Nadzoru Autorskiego (UNA)

Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo – formaldehydową w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej, emisji pyłu i ilości odcieków podczas eksploatacji składowiska

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) fabrycznie nowej teleskopowej ładowarki kołowej z podnoszoną kabiną do pracy w Centrum Ekologicznym Barycz w instalacji do mechaniczno - biologicznego przekształcania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Dostawa i wymiana części zamiennych w zakresie wynikającym z warunków przeglądu E7 bloku energetycznego Nr 4 (silnik TCG 2016 V12K) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczo – skrzyniowych przystosowanych do przewozu szkła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa na terenie rejonu 1

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa na terenie rejonu 2

Dzierżawa trzech samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.

Odbieranie i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Utrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych pieszych i tramwajowych oraz na przystankach tramwajowych Dworzec Główny, Politechnika w tunelu szybkiego tramwaju

Utrzymanie czystości pomników, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych, ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony

Zakup 8 000 ton kruszywa hutniczego dla potrzeb eksploatacji składowiska odpadów komunalnych Barycz w roku 2017

Zakup wraz z dostawą olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego M.P.O. Sp. z o.o. Stacji Paliw M.P.O. Sp. z o.o. oraz Stacji Obsługi Klientów Zewnętrznych

Najem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 5 zadań

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

Najem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 części

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Remont odtworzeniowy nawierzchni drogowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie

Serwis na zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadową zwaną Umową Nadzoru Autorskiego (UNA)

Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów

Dostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo – formaldehydową w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej, emisji pyłu i ilości odcieków podczas eksploatacji składowiska

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych dla potrzeb MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa

Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części

Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Dostawa wraz z montażem fasady aluminiowo – szklanej dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1

Uporządkowanie terenów działek gminnych o numerach 123/2, 123/7, 123/9, 123/10, 123/12, 123/14, 123/16, 123/17, 12/18, 123/19, 123/20, 123/21, 123/22, 123/23 obręb 33 Podgórze

Zakup wraz z dostawą 4 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi i osprzętem zimowym oraz 3 szt. posypywarek automatycznych i 3 szt. pługów odśnieżnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dzierżawa czterech samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą 8 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Najem trzech samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 16 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostawa i wymiana części zamiennych w zakresie wynikającym z warunków przeglądu E5 bloku energetycznego Nr 1 (silnik TBG 616 V 08) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 4 szt. fabrycznie nowych zamiatarek kompaktowych oraz jednej fabrycznie nowej zamiatarki podwoziowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z montażem 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków- zadanie 1

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Usuwanie padłych zwierząt z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz ich utylizacja

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Utrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowe i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti

Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania

Zakup fabrycznie nowego kabla energetycznego typ YKXS 1*240 w ilości 2550 m wraz z dostawą do Centrum Ekologicznego Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie

Zakup wraz z dostawą olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego M.P.O. Sp. z o.o. Stacji Paliw M.P.O. Sp. z o.o. oraz Stacji Obsługi Klientów Zewnętrznych

Wykonanie wraz z dostawą fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup fabrycznie nowej folii do automatycznego owijania sprasowanych odpadów komunalnych wytwarzanych w instalacjach Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. wraz z dostawą do Centrum Ekologicznego Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie

Zakup fabrycznie nowego drutu do prasy belującej w ilości 120 ton wraz z dostawą do Centrum Ekologicznego Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki elektrycznej, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki elektrycznej, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z montażem 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/4/2018

Najem sześciu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania

Zakup wraz z montażem 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/5/2018

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie– nr sprawy TZ/EG/4/2018

Założenie pasa zieleni izolacyjnej poprzez nasadzenie drzew i krzewów

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy I

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy II

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy III

Dostawa fabrycznie nowych oraz bieżnikowanych opon dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1- nr sprawy TZ/TT/10/2018

Świadczenie usług asenizacyjnych w Centrum Ekologicznym Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie” – nr sprawy TZ/EG/6/2018

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie - nr sprawy TZ/EG/7/2018

Wykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 - nr sprawy TZ/EG/8/2018

Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów - nr sprawy TZ/TT/12/2018

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych dla potrzeb MPO Sp. z o.o. w Krakowie - nr sprawy TZ/TT/13/2018

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie - nr sprawy TZ/TT/11/2018

Wykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 – nr sprawy TZ/EG/9/2018

Dostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo–formaldehydową - nr sprawy TZ/EG/10/2018

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie - nr sprawy TZ/TT/16/2018

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa - nr sprawy TZ/TT/14/2018

Wykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 – nr sprawy TZ/EG/11/2018

Serwis na zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadową zwaną Umową Nadzoru Autorskiego (UNA) – nr sprawy TZ/PF/1/2018

Zakup 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki współpracującej z podwoziem samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym dla Zamawiającego - nr sprawy TZ/TT/6/2018

Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/15/2018

Wykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 - nr sprawy TZ/EG/12/2018

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa (I obszar utrzymaniowy oraz 2 rejon utrzymaniowy)

Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części - nr sprawy TZ/EG/14/2018

Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/19/2018

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zadanie 3”– nr sprawy TZ/TT/18/2018

Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie CEB przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie

Dostawa i wymiana części zamiennych w zakresie wynikającym z warunków przeglądu E5 bloku energetycznego Nr 4 (silnik TCG V12 K) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części”– nr sprawy TZ/EG/20/2018

Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony”– nr sprawy TZ/TT/21/2018

Ochronę mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie– nr sprawy TZ/TT/20/2018

Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem - część 2– nr sprawy TZ/EG/17/2018

Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem - część 4– nr sprawy TZ/EG/19/2018

Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem - część 3– nr sprawy TZ/EG/18/2018

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony – nr sprawy TZ/TT/24/2018

Utrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych pieszych i tramwajowych oraz na przystankach tramwajowych Dworzec Główny, Politechnika w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – nr sprawy TZ/TT/25/2018

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na 2 części – nr sprawy TZ/EG/21/2018

Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa - rejon nr 3 - nr sprawy TZ/TT/28/2018Opublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 29.11.2018
Podpisał: Beata Wolnik
Dokument z dnia: 11.10.2018
Dokument oglądany razy: 22 426